SinoPharm Vaccine

ระบบลงทะเบียนจองรับวัคซีน "SINOPHARM" โดย เทศบาลนครหาดใหญ่              เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดให้จองวัคซีน (COVID-19) เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป "ฟรี" โดยจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ตามแผนการกระจายวัคซีน ตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

               - กลุ่มองค์กรการศึกษา ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรทางการศึกษา และ สำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มองค์กรการกุศล ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มองค์การด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มผู้พิการ ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มพระ/นักบวช/ผู้นำศาสนา ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ หนังสือสุทธิ หรือ ใบรับรองสมณศักดิ์ หรือ ใบรับรองอื่น ๆ และสำเนาทะเบียนบ้าน
               - กลุ่มประชาชนทั่วไป ระบบรับจองเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอบคุณค่ะ
       เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

       ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
       Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

       Website :https://www.hatyaicity.go.th